LUYỆN TẬP (trang 76, 77)

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 77, 78)
  2. Làm quen với biểu thức (trang 78)
  3. Tính giá trị của biểu thức (trang 79)
  4. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 80)
  5. Luyện tập (trang 81)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 71)
  2. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
  3. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  4. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)
  5. Giới thiệu bảng chia (trang 75, 76)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.