LUYỆN TẬP (trang 87)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88)
  2. Luyện tập chung (trang 90, 91)
  3. Luyện tập chung (trang 91, 92, 93)
  4. Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95)
  5. Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 83)
  2. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 83, 84)
  3. Luyện tập (trang 84)
  4. Thương có chữ số 0 (trang 85)
  5. Chia cho số có ba chữ số (trang 86)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.