NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (có nhớ) trang 22

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 23)
  2. Bảng chia 6 (trang 24)
  3. Luyện tập (trang 25)
  4. Tìm một trong các phân bằng nhau của một số (trang 26)
  5. Luyện tập (trang 26, 27)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 17)
  2. Luyện tập chung (trang 18)
  3. Bảng nhân 6 (trang 19)
  4. Luyện tập (trang 20)
  5. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.