NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 73

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 74)
  2. Luyện tập chung (trang 75)
  3. Chia một tổng cho một số (trang 76)
  4. Chia cho số có một chữ số (trang 77)
  5. Luyện tập (trang 78)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 68)
  2. Nhân với số có hai chữ số (trang 69)
  3. Luyện tập (trang 69, 70)
  4. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71)
  5. Nhân với số có ba chữ số (trang 72, 73)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.