ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tiếp theo) (trang 163)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (trang 164)
  2. Ôn tập về biểu đồ (trang 164, 165, 166)
  3. Ôn tập về phân số (trang 166, 167)
  4. Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 167, 168)
  5. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thực hành (tiếp theo) (trang 159)
  2. Ôn tập về số tự nhiên (trang 160, 161)
  3. Ôn tập về số tự nhiên (trang 161)
  4. Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (trang 161, 162)
  5. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (trang 162, 163)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.