ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tiếp theo) trang 149, 150)

https://youtu.be/2qCLlKQ-2s4
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)
  2. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151)
  3. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)
  4. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154)
  5. Ôn tập về đo diện tích (trang 154)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 144)
  2. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  3. Luyện tập chung (trang 145, 146)
  4. Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148)
  5. Ôn tập về phân số (trang 148, 149)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.