PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (trang 108)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110)
  2. Luyện tập (trang 110, 111)
  3. Phân số bằng nhau (trang 111, 112)
  4. Rút gọn phân số (trang 112, 113, 114)
  5. Luyện tập (trang 114)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 100, 101)
  2. Hình bình hành (trang 102, 103)
  3. Diện tích hình bình hành (trang 103, 104)
  4. Luyện tập (trang 104, 105)
  5. Phân số (trang 106, 107)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.