PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (trang 126)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép cộng phân số (tiếp theo) (trang 127)
  2. Luyện tập (trang 128)
  3. Luyện tập (trang 128, 129)
  4. Phép trừ phân số (trang 129)
  5. Phép trừ phân số (tiếp theo) (trang 130)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121, 122)
  2. Luyện tập (trang 122)
  3. Luyện tập chung (trang 123)
  4. Luyện tập chung (trang 123, 124)
  5. Luyện tập chung (trang 124, 125)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.