PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000 (trang 157)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)
  2. Luyện tập (trang 159, 160)
  3. Luyện tập chung (trang 160)
  4. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)
  5. Luyện tập (trang 162)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 153)
  2. Diện tích hình vuông (trang 153, 154)
  3. Luyện tập (trang 154)
  4. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  5. Luyện tập (trang 156)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.