PHÉP TRỪ (trang 39, 40)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 40, 41)
  2. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 41, 42)
  3. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 42, 43)
  4. Biểu thức có chúa ba chữ (trang 43, 44)
  5. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)
  2. Luyện tập (trang 33, 34)
  3. Luyện tập chung (trang 35, 36)
  4. Luyện tập chung (trang 36, 37)
  5. Phép cộng (trang 38, 39)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.