QUÃNG ĐƯỜNG (trang 140, 141)

https://youtu.be/97FzbsT0mro
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 141, 142)
  2. Thời gian (trang 142, 143)
  3. Luyện tập (trang 143)
  4. Luyện tập chung (trang 144)
  5. Luyện tập chung (trang 144, 145)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)
  2. Luyện tập (trang 137)
  3. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  4. Vận tốc (trang 138, 139)
  5. Luyện tập (trang 139, 140)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.