RÚT GỌN PHÂN SỐ (trang 112, 113, 114)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 114)
  2. Quy đồng mẫu số các phân số (trang 115, 116)
  3. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (trang 116, 117)
  4. Luyện tập (trang 117, 118)
  5. Luyện tập chung (trang 118)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phân số (trang 106, 107)
  2. Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108)
  3. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110)
  4. Luyện tập (trang 110, 111)
  5. Phân số bằng nhau (trang 111, 112)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.