SỐ 10000 – LUYỆN TẬP (trang 97)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)
  2. Luyện tập (trang 99)
  3. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000
  4. Luyện tập (trang 101)
  5. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (trang 102)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 90)
  2. Các số có bốn chữ số (trang 91, 92, 93)
  3. Luyện tập (trang 94)
  4. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95
  5. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.