SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (trang 12, 13)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Triệu và lớp triệu (trang 13, 14)
  2. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 14, 15)
  3. Luyện tập (trang 16)
  4. Luyện tập (trang 17, 18)
  5. Dãy số tự nhiên (trang 19)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Biểu thức có chứa một chữ (trang 6)
  2. Luyện tập (trang 7)
  3. Các số có sáu chữ số (trang 8, 9, 10)
  4. Luyện tập (trang 10)
  5. Hàng và lớp (trang 11, 12)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.