SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ (trang 121, 122)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 122)
  2. Luyện tập chung (trang 123)
  3. Luyện tập chung (trang 123, 124)
  4. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  5. Phép cộng phân số (trang 126)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (trang 116, 117)
  2. Luyện tập (trang 117, 118)
  3. Luyện tập chung (trang 118)
  4. So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 119)
  5. Luyện tập (trang 120)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.