DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 (trang 97, 98)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang […]