DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 (trang 95, 96)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) Luyện tập (trang 98) Luyện tập chung (trang 99) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 87) Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88) Luyện tập […]