LUYỆN TẬP (trang 81)

CÁC BÀI TIẾP THEO Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 81, 82) Luyện tập (trang 82) Luyện tập chung (trang 83) Hình chữ nhật (trang 84, 85) Hình vuông (trang 85, 86) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 76, 77) Luyện tập chung (trang 77, 78) Làm quen với biểu thức (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 58)

CÁC BÀI TIẾP THEO Bảng chia 8 (trang 59) Luyện tập (trang 60) So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61) Luyện tập (trang 62) Bảng nhân 9 (trang 63) CÁC BÀI TRƯỚC Bảng nhân 8 (trang 53) Luyện tập (trang 54) Nhân số có ba chữ số với số có […]

LUYỆN TẬP (trang 56)

CÁC BÀI TIẾP THEO So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57) Luyện tập (trang 58) Bảng chia 8 (trang 59) Luyện tập (trang 60) So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61) CÁC BÀI TRƯỚC Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (trang 51) Luyện […]

THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo) trang 48

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 49) Bài toán giải bằng hai phép tính (trang 50) Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (trang 51) Luyện tập (trang 52) Bảng nhân 8 (trang 53) CÁC BÀI TRƯỚC Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43) Đề-ca-mét. […]

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE (trang 43)

CÁC BÀI TIẾP THEO Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44) Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45) Luyện tập (trang 46) Thực hành đo độ dài (trang 47) Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (trang 48) CÁC BÀI TRƯỚC Giảm đi một số lần (trang 37, 38) Luyện tập (trang 38) Tìm số chia (trang […]

NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ) trang 21

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22) Luyện tập (trang 23) Bảng chia 6 (trang 24) Luyện tập (trang 25) Tìm một trong các phân bằng nhau của một số (trang 26) CÁC BÀI TRƯỚC Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 18)

CÁC BÀI TIẾP THEO Bảng nhân 6 (trang 19) Luyện tập (trang 20) Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21) Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22) Luyện tập (trang 23) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về […]

LUYỆN TẬP (trang 17)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 18) Bảng nhân 6 (trang 19) Luyện tập (trang 20) Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21) Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập […]

CỘNG, TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (không nhớ) trang 4

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 4) Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 5) Luyện tập (trang 6) Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7) Luyện tập (trang 8) Ôn tập các bảng nhân (trang 9) Ôn tập các bảng chia (trang […]

ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (trang 3)

CÁC BÀI TIẾP THEO Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (trang 4) Luyện tập (trang 4) Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 5) Luyện tập (trang 6) Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7) Luyện tập (trang 8) Ôn […]