LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về phân số (trang 166, 167) Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 167, 168) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 169) Ôn tập về các phép […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

https://youtu.be/ySIOHKwCR6E (Video hướng dẫn) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166) Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167) Luyện tập (trang 167) Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168) Luyện tập (trang […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179)

CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 167) Luyện tập (trang 167, 168) Luyện tập chung (trang 168) Ôn tập các số đến 100 000 (trang 169) Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) (trang 170) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (trang 170, 171) Ôn tập bốn phép tính trong phạm […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 178, 179)

BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 179) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) (trang 170) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (trang 170, 171) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) (trang 171) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 […]