LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về phân số (trang 166, 167) Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 167, 168) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 169) Ôn tập về các phép […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

https://youtu.be/ySIOHKwCR6E (Video hướng dẫn) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166) Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167) Luyện tập (trang 167) Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168) Luyện tập (trang […]