LUYỆN TẬP CHUNG (trang 90, 91)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 91, 92, 93) Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 84) Thương có chữ số 0 (trang 85) […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 90)

CÁC BÀI TIẾP THEO Các số có bốn chữ số (trang 91, 92, 93) Luyện tập (trang 94) Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95 Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96 Số 10.000 – Luyện tập (trang 97) CÁC BÀI TRƯỚC Hình chữ nhật (trang 84, 85) Hình […]