TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) trang 81, 82

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 82) Luyện tập chung (trang 83) Hình chữ nhật (trang 84, 85) Hình vuông (trang 85, 86) Chu vi hình chữ nhật (trang 87) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 77, 78) Làm quen với biểu thức (trang 78) Tính giá trị của biểu thức (trang 79) […]