LUYỆN TẬP (trang 88, 89)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để […]