PHÂN SỐ BẰNG NHAU (trang 111, 112)

CÁC BÀI TIẾP THEO Rút gọn phân số (trang 112, 113, 114) Luyện tập (trang 114) Quy đồng mẫu số các phân số (trang 115, 116) Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (trang 116, 117) Luyện tập (trang 117, 118) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, […]