LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về phân số (trang 166, 167) Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 167, 168) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169) Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 169) Ôn tập về các phép […]