LUYỆN TẬP CHUNG (trang 91, 92, 93)

CÁC BÀI TIẾP THEO Dấu hiệu chia hết cho 2 (trang 94, 95) Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98) CÁC BÀI TRƯỚC Thương có chữ số 0 (trang 85) Chia cho […]