LUYỆN TẬP CHUNG (trang 99)

CÁC BÀI TIẾP THEO Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100) Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) CÁC BÀI TRƯỚC Dấu hiệu chia hết cho 5 (trang 95, 96) Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 […]

KI-LÔ-MÉT VUÔNG (trang 99, 100)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 100, 101) Hình bình hành (trang 102, 103) Diện tích hình bình hành (trang 103, 104) Luyện tập (trang 104, 105) Phân số (trang 106, 107) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 96) Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 97) Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang […]