HÌNH TAM GIÁC (trang 85, 86)

CÁC BÀI TIẾP THEO Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 79) Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu […]