DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (trang 87, 88)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện tập (trang 94) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử […]