TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) trang 80

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 81)
  2. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 81, 82)
  3. Luyện tập (trang 82)
  4. Luyện tập chung (trang 83)
  5. Hình chữ nhật (trang 84, 85)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Giới thiệu bảng chia (trang 75, 76)
  2. Luyện tập (trang 76, 77)
  3. Luyện tập chung (trang 77, 78)
  4. Làm quen với biểu thức (trang 78)
  5. Tính giá trị của biểu thức (trang 79)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.