TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo) trang 81, 82

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 82)
  2. Luyện tập chung (trang 83)
  3. Hình chữ nhật (trang 84, 85)
  4. Hình vuông (trang 85, 86)
  5. Chu vi hình chữ nhật (trang 87)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 77, 78)
  2. Làm quen với biểu thức (trang 78)
  3. Tính giá trị của biểu thức (trang 79)
  4. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 80)
  5. Luyện tập (trang 81)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.