TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN (trang 51, 52)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 52)
  2. Trừ hai số thập phân (trang 53, 54)
  3. Luyện tập (trang 54)
  4. Luyện tập chung (trang 55)
  5. Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 47)
  2. Luyện tập chung (trang 48)
  3. Luyện tập chung (trang 48, 49)
  4. Cộng hai số thập phân (trang 49, 50)
  5. Luyện tập (trang 50, 51)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.