VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (trang 44)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 45)
  2. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (trang 46, 47)
  3. Luyện tập chung (trang 47)
  4. Luyện tập chung (trang 48)
  5. Luyện tập chung (trang 48, 49)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân (trang 37, 38)
  2. Luyện tập (trang 38, 39)
  3. Số thập phân bằng nhau (trang 40)
  4. Luyện tập (trang 43)
  5. Luyện tập chung (trang 43)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.